WettelijkhedenAlgemene Voorwaarden DebWebshop

Versie voor consumenten, bedrijven, instellingen en overheid


1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Paul Everaert Promoting en op alle gesloten overeenkomsten. Hierbij functioneert Paul Everaert Promoting (poléprom.com) als koepel voor onder meer deze webwinkel.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
1.3 Deze algemene voorwaarde zijn openbaar waaruit wordt verwacht dat de klant notie heeft genomen bij het bestellen van goederen of diensten bij Paul Everaert Promoting.

2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst
2.1 Bestellingen kunnen met een volledig ingevulde bestelbon (met vermelding van klantnummer, uw meest recente straatadres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen), per fax, per email, via websites van Paul Everaert Promoting worden geplaatst.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de afnemer de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden vermeld op de site en in de catalogi. Op de website worden de meest actuele algemene voorwaarden vermeld.
2.3 Paul Everaert Promoting behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag, administratie- of transportkost te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Paul Everaert Promoting in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Paul Everaert Promoting de bestelling heeft geaccepteerd.
2.6 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Paul Everaert Promoting de afspraak tot een consult heeft aanvaardt.
2.7 Elk land kan een eigen reglementering hanteren voor het al dan niet toelaten van het bezit en of het gebruik van sommige producten. Sommige artikelen kunnen verboden zijn binnen een regionale wetgeving of beperkte toegelaten door één of andere licentievoorwaarde. Paul Everaert Promoting kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor bestellingen en/of leveringen die een inbreuk betekenen op de geldende regelgeving. Elke klant neemt de eigen verantwoordelijkheid op zich voor het bestellen, bezitten en of gebruiken van een product.

3. Prijzen
3.1 De prijzen op de websites van Paul Everaert Promoting zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailingen zijn doorgevoerd.
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Paul Everaert Promoting bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3 Voor consultgesprekken wordt een uurtarief van €125,00 exclusief BTW als maatstaf genomen. Transport- en rapporteringkosten zijn afhankelijk van de aard van de opdracht.
3.4 Voor het opstellen van websites, campagnes en andere maatwerken is wordt vooraf een prijsraming opgesteld.
3.5 Alle prijzen van handelsgoederen worden  “inclusief of exclusief BTW gepubliceerd, afhankelijk van de webwinkel” deze zijn exclusief kosten van verpakking, exclusief kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat.
3.6 Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, eenmalig een op de websites en in de catalogi vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. Deze verzendingskost wordt kleiner of verdwijnt geheel in functie van het bestelde bedrag.
3.7 Paul Everaert Promoting is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Levering
4.1 Paul Everaert Promoting bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.
4.2 Paul Everaert Promoting levert de bestelling met bekwame spoed af.
Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt Paul Everaert Promoting uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht(tenzij de langere termijn vooraf werd besproken en goedgekeurd door de afnemer). Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.
4.3 Paul Everaert Promoting behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van Paul Everaert Promoting aangevuld of opnieuw gedaan.

5. Betaling
5.1 Betaling geschiedt per bank- of giro-incasso, creditcard, online bankieren of PayPal op nader op de websites en in de catalogi uiteengezette voorwaarden.
5.2 Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (uiterlijke) betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
5.3 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Paul Everaert Promoting zich het recht voor een door de afnemer voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.
5.4 Verrekening met vorderingen op Paul Everaert Promoting of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.
5.5 Vooruitbetaling kan slechts per bank, girooverschrijving of PayPal.
5.6 Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. Paul Everaert Promoting kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald (met inbegrip van eventuele rente en kosten). Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de aan de verkoper toehorende goederen zelf verwerkt, of herverkoopt, draagt hij vanaf dat ogenblik alle schuldvorderingen over aan de verkoper die voorkomen uit deze herverkoop of verwerking.
6.2 Voordat de eigendom van de producten op de koper is overgegaan, is de koper niet bevoegd de producten te verpanden, anderszins te vervreemden dan wel te bezwaren of rechten daarop aan derden te verlenen. De koper is slechts gerechtigd de producten, waarvan de verkoper eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van koper noodzakelijk is. De koper zal zijn afnemer van de eigendomsrechten van de verkoper op de hoogte stellen.
6.3 De verkoper heeft voor bedoelde eigendomsovergang te allen tijde recht op toegang tot de producten welke haar eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden. De koper zal op het eerste verzoek van de verkoper mededelen waar de producten, waarvan de verkoper eigenaar is, zich bevinden. De koper zal voorts de verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de producten.
6.4. Indien de koper in gebreke blijft één van zijn verbintenissen jegens de verkoper na te komen, is de verkoper gerechtigd zijn eigendomsvoorbehoud op die goederen zowel t.o.v. de koper als t.o.v. een derde te doen gelden.
6.5 De koper zal zijn medewerking verlenen aan alle maatregelen die de verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde producten wil treffen.
Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de 3

7. Verzakingsrecht
7.1 Het verzakingsrecht geldt niet voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.
7.2 De afnemer, die de producten niet aankoopt voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik, heeft het recht af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, mits Paul Everaert Promoting daarvan per brief of per e-mail op de hoogte te stellen binnen een termijn van 14 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product.
De goederen dienen in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en met vermelding van de reden van retourzending, terug te worden gezonden.
7.3 Voor de uitoefening van zijn verzakingsrecht zijn zowel de kosten voor en de aansprakelijkheid van het terugzenden van de producten ten laste van de afnemer.
7.4 Bij levering van onmiddellijk reproduceerbare producten beschermd door de auteursrechtwetgeving en in het geval van verkoop op afstand van cosmetica is de afnemer ertoe gehouden het product in zijn ongeschonden veiligheidsverpakking terug te zenden.
7.5 In geval van uitoefening van het verzakingsrecht is Paul Everaert Promoting gehouden tot terugbetaling van de door de afnemer reeds gestorte bedragen, zonder kosten. De terugbetaling vindt plaats binnen de dertig dagen die volgen op de dag van de melding van verzaking en de ontvangst van de retourgezonder artikelen. Dit met uitzondering van artikelen die voorbehouden zijn voor licentiehouders en welke tóch besteld én betaald werden. In een dergelijk geval zal het reeds gestorte bedrag met een vermindering van €10,00 excl. btw terugbetaald worden.

8. Retourrecht
8.1 Het retourrecht geld uitsluitend voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.
Binnen onze werking is nooit sprake van kleding- of schoenmaten die die door een klant dienen gepast te worden. Eveneens gelden kleurafwijkingen, zoals bij een 4-kleurendruk op papier, niet bij digitale foto’s. Artikelen, verkocht via één van onze webwinkels zullen nooit als designartikel beschouwd worden maar hebben een functioneel karakter. Mogelijks zullen afwijkingen ontstaan in kleur, geur, verpakking, . . . het alternatief zal steeds in functie en gebruikt overeen komen met wat besteld werd. De Europese regel om retourneren als recht te beschouwen wordt gelimiteerd door voorwaarden.
8.2 De afnemer heeft het recht door Paul Everaert Promoting geleverde artikelen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, mits Paul Everaert Promoting daarvan per brief of per e-mail op de hoogte te stellen binnen een termijn van 14 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product.
De goederen dienen in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en met vermelding van de reden van retourzending, terug te worden gezonden. Retourzendingen kunnen enkel via pakkettransport.
8.3 Voor de uitoefening van het retourrecht zijn zowel de kosten voor en de aansprakelijkheid van het terugzenden van de producten ten laste van de afnemer.
8.4 Bij levering van onmiddellijk reproduceerbare producten beschermd door de auteursrechtwetgeving en in het geval van verkoop op afstand van cosmetica is de afnemer ertoe gehouden het product in zijn ongeschonden veiligheidsverpakking terug te zenden.
8.5 In geval van uitoefening van het retourrecht is Paul Everaert Promoting gehouden tot terugbetaling van de door de afnemer reeds gestorte bedragen, mits aftrek van de standaard transport- en administratiekosten. Deze bedragen €10,00 exclusief 21% btw. Of €12,1 inclusief btw.. De terugbetaling vindt plaats binnen de dertig dagen die volgen op de dag van de melding van het retourrecht en na de ontvangst van de retourgezonder artikelen. Dit met uitzondering van artikelen die voorbehouden zijn voor licentiehouders en welke tóch besteld én betaald werden. In een dergelijk geval zal het reeds gestorte bedrag met een vermindering van €10,00 excl. btw terugbetaald worden.
8.6 Wanneer de door Paul Everaert Promoting afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 8.2 zijn teruggezonden, aanvaardt de afnemer de zaken als geaccepteerd.
8.7 Van het retourrecht zijn uitgesloten:
- batterijen en accu´s;
- boeken, waarbij de verpakking is geopend;
- (artikelen met) software, waarbij de verpakking is geopend;
- cartridges;
- lampen;
- onzinnige aankopen waarvan de fout bij de klant ligt;
- bijzondere bestellingen (zoals maatwerk, speciaal bestelde artikelen,...)

9. Garantie
9.1 Paul Everaert Promoting garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende vierentwintig maanden vanaf de levering van het product. Deze termijn geld niet voor onderhoudsproducten en veiligheidskledij, oordopjes, papierwaren en alle andere artikelen die bij normaalgebruik altijd versleten zijn binnen deze termijn. Elke vorm van garantie dient te worden gezien als een schadeloosstelling die gedaan wordt naar aanleiding van een gebrek voorvloeiend uit een constructiefout en kent daarin geen uitzondering.
9.2 Indien de geleverde producten niet overeenstemmen met de beschrijving in het garantiebewijs, de beschrijving in de catalogi of op de website van Paul Everaert Promoting kan de afnemer aanspraak maken op een garantie mits hij Paul Everaert Promoting daarvan schriftelijk op de hoogte stelt binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop de afnemer het gebrek heeft vastgesteld.
Samen met de melding dient de afnemer een omstandige omschrijving van het gebrek, alsmede een kopie van de verkoopfactuur (als garantiebewijs) mee te sturen.
Paul Everaert Promoting draagt geen aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken die niet schriftelijk werden gemeld.
9.3 Ingevolgde een rechtsgeldig uitgeoefende garantieaanspraak heeft de afnemer recht op een kosteloos herstel of kosteloze vervanging (ter keuze van Paul Everaert Promoting) van het goed, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn.
9.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:
- het artikel, toestel of apparaat bij terugzending onvoldoende werd beschermd tegen transportschade;
- wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;
- sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
- het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
- sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
- Paul Everaert Promoting niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
9.5 De rechtsvordering van de afnemer verjaart na verloop van een jaar vanaf de dag waarop de afnemer het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn voor het einde van de termijn van twee jaar, zoals bedoelt in 8.1, mag verstrijken. Voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik, verjaart de rechtsvordering een maand te rekenen vanaf de melding van het gebrek aan Paul Everaert Promoting.
9.6 Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het product, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het product of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit dat het product nieuw is. Deze bepaling geldt niet voor afnemers die de producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.
9.7 Rekening houdende met het gebruik dat de afnemer heeft gehad sinds de levering van het product, heeft de afnemer het recht om een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen:
- indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of - indien Paul Everaert Promoting niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de afnemer de herstelling of de vervanging heeft verricht.
De afnemer heeft niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.
Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op afnemers die de producten niet aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.
9.8 Indien het product aan de eerste afnemer sedert meer dan een jaar werd geleverd en Paul Everaert Promoting het product niet meer kan herstellen of het desbetreffende artikel niet meer op voorraad heeft, dan biedt Paul Everaert Promoting de mogelijkheid om, naar keuze van de afnemer, een vervangend artikel tegen 50% van de aankoopprijs te leveren, of 50% van de betaalde aankoopprijs terug te betalen. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op afnemers die de producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.
9.9 Na het verstrijken van de garantietermijn van twee jaar, zoals bedoeld in 8.1, is Paul Everaert Promoting niet gehouden tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van het verkochte product.

10. Persoonsgegevens
10.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Paul Everaert Promoting opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Paul Everaert Promoting de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi. Paul Everaert Promoting hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving en de richtlijnen van de Belgische en Nederlandse wetgeving.
Thuiswinkel Organisatie.
10.2 Wanneer Paul Everaert Promoting gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 10.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

11. Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van Paul Everaert Promoting met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 9 geregelde garantie.
11.2 Paul Everaert Promoting is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
11.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Paul Everaert Promoting beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.

12. Informatievoorziening
12.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Paul Everaert Promoting al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.
12.2 Paul Everaert Promoting stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:
- haar vestigingsadres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel
- de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs
- de wijze en kosten van aflevering en betaling het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar vestigingsadres.
- De wijze van terugneming en teruggave van het product, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten;
- De geldigheidsduur van het aanbod (indien van toepassing).
12.3 Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat Paul Everaert Promoting niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.;

13. Geschillen
13.1 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
13.2 Elk geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met de huidige overeenkomst zal voorgelegd worden aan: - In het geval van verkopen aan professionele klanten, de Rechtbank van Kophandel te Gent
of
-   Bij verkopen aan particuliere klanten, het Vredegerecht - of de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
Enkel het Belgische recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

----------------------------